Gäste islam. Glaubens

Information über Klassenfahrten für Eltern und Schüler islamischen Glaubens

Alman Gençlik Kurulunun s1mflar1nda müslüman Ögrencileri bulunan Ögretmenlere bildirisi

Bei mehrtägigen Klassenfahrten in eine Jugendherberge scheitert die Teilnahme von Schülerinnen und Schülern islamischen Glaubens oft daran, dass ihre Eltern die Fahrt nicht erlauben. Der Grund: Ihnen sind Klassenfahrten fremd, sie kennen keine Jugendherbergen und häufig bestehen falsche Vorstellungen von der Unterkunft in Jugend­herbergen. Wir hoffen diese Vorurteile durch die nachfolgenden Informationen ausräumen zu können.

Uzun süreli s1n1f gezilerinde, Türk ögrencilerinin gençlik yurdunda kal1nmas1na, velileri izin vermemektedirler. Bunun sebedi: Bu tür gezilerin kendilerine yabanc1 olmas1 ve gençlik yurtlar1n1 yeterli tan1mamalar1ndan dolaya1,yurtlar1n hakk1nda yanl1s düsüncelere sahip oluslar1d1r. Alman Gençlik Kurulu bu bilgilerle önyarg1lar1 ortadan kald1rabilmeyi umu ediyor

Sorge Nr.1: Die Übernachtung in einer Jugendherberge

Schlaf - und Waschräume sind in Jugendherbergen für Jungen und Mädchen immer getrennt. Die weibliche Begleitperson schläft in der Nähe der Mädchenschlafräume. Die männliche Begleitperson schläft in der Nähe der Jungenschlafräume. Sie kontrollieren und stehen den Schülern jederzeit als Ansprechpartner zur Verfügung

1. Sorun: Gençlik Yurtlar1nda gecelemek

Yatma ve y1kanma yerleri k1z ve erkek ögrenciler için daima ayr1 bulun­maktad1r. Bayan ögretmenler geceleri k1z ögrencilerin yan1nda, erkek ögretmenter ise erkek ögrencilerin yakn1nda yatmaktad1rlar. Böylelikle heran kontrol edip sorunlar1na cevap vermeye haz1r vaziyettelerdir.

Sorge Nr. 2: Das Essen in der Jugendherberge

Wenn der Hausleitung rechtzeitig vor Beginn einer Klassenfahrt mitgeteilt wird, dass sich in der Gruppe Mädchen und Jungen islamischen Glaubens befinden, wird der Speiseplan darauf abgestimmt. So ist es dann selbstverständlich, dass für diese Schüler kein Schweinefleisch gereicht wird, sondern zum Beispiel ein Mittagessen mit Hühnerbrühe, Hähnchenschnitzel, Gemüse und Kartoffeln.

2. Sorun: Gençlik Misafirhanelerinde yemek

Bir s1n1f gezisine baslamadan önce, zaman1nda Gençlik misafirhanelerinin yöneticelerine, gelecek olan gurubta müslüman k1z ve erkek talebelerinin bulundugu bildirildigi takdirde, yemekler ona göre ayarlan1r ve bunlara tabiki domuz eti verilmez, mesela tavukçorbas1, tavuketi, Sebze ve Patates ikram edilir.

Sorge Nr. 3: Alkohol und Zigaretten in Jugendherbergen

Grundsätzlich besteht in allen Jugendherbergen Alkohol- und Rauchverbot. Die Begleiter der Gruppe und auch die Hausleitung achten darauf, dass dieses Verbot auch eingehalten wird.

3. Sorun: Alkol ve Sigara

Misafirhanelerde Alkol ve sigara kullan1nmasi ve bulundurumas1 kesinlikle yasak1r Ögretmenler ve yöneticiler bu konuya titizlikle egilmekte ve kontrol ekmektedirler.

Sorge Nr. 4: Während der Klassenfahrt in die Jugendherbergen lernen die Kinder nichts.

Falsch! Denn sie lernen, wenn auch anders als in der Schule. Wichtig ist, dass sie sich gegenseitig anders und besser kennen lernen als sonst. Außerdem lernen sie ihre Lehrer auch als „Nachmittagsmenschen“ kennen. Das gilt auch umgekehrt für den Lehrer, der ja meist nur die „Vormittagskinder“ kennt. Außerdem bieten Natur, Land, regionale Geschichte und Wirtschaft genügend Lehrstoff, den die Kinder mit Hilfe der Lehrer aufbereiten.

4. Sorun: Gençlik yurdunda yap1lan s1n1f gezilerinde çocuklar ders görmüyorlar

Bu düsünce yanlis. Okuldaki gibi olmasa da ögrenimlerine devam etmektedirlir. Önemli olan birbirlerini daha baska yönden ve daha iyi tan1yabilmeleridir. Ögretmenlerini bir „öglen sonras1 insan1malar1n1“ olarak tan1malar1n1, ayn1 seyin ögrencilerini simdiye kadar bir „öglen öncesi çocugu“ olarak tan1yan ögretmenler için de geçerli olusudur. Bu gezilerde tabiat'tan ve tarihten kazan1lan bilgilerle ders konulan daha da zenginlesiyor

Wir haben dieses Merkblatt in türkischer und deutscher Sprache verfasst, damit es bei Bedarf auch türkischen Eltern vorgelegt werden kann.

Alman Genclikkurulu bu bilgikag1d1n1 türkçe ve almanca dilinde, gerekti günde türk velilerine de verilmek üzere haz1lam1st1r. Ayr1ca baska bilgi almak üzere asag1da belirtilen adreslere basvurulabilir.

Datenschutz